Stowarzyszenie Elektryków Polskich ODDZIAŁ BIALSKOPODLASKI

Szkolenia i kursy

Zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych: prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione.

Wymóg posiadania stosownych Świadectw Kwalifikacyjnych, uprawniający do wykonywania powyższych prac wynika między innymi z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013r. poz. 984 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101 i poz. 1662 oraz z 2015 r.  poz. 151 i poz. 478).

"Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych 
w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne"

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Białej Podlaskiej przyjmuje zlecenia na organizacje szkoleń i warsztatów do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia dozoru i eksploatacji w zakresie urządzeń energetycznych, cieplnych i gazowych.

        Komisja przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru (D)eksploatacji (E) następujących grup:

  • Grupa 1 – elektroenergetyczna,
  • Grupa 2 – cieplna,
  • Grupa 3 – gazowa.

Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez nasze Komisje ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.

Please publish modules in offcanvas position.